Untitled-1

 

Miło nam poinformować, iż realizujemy projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnego produktu wilgocioodpornego IPERA kolejnym krokiem do ekspansji firmy Erkado na rynkach zagranicznych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

 


 

1.4

Miło nam poinformować, iż realizujemy projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie opracowanej w ramach Etapu I działania strategii wzorniczej, obejmujące zaimplementowanie w działalność przedsiębiorstwa rekomendacji wzorniczych oraz wdrożenie nowej technologii produkcji, która umożliwi wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci nowych wyrobów.
Zdefiniowane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych w postaci:

1) Zakupu nowych środków trwałych umożliwiający wprowadzenie innowacji produktowej,

2) Zakupu specjalistycznych usług doradczych skierowanych na wdrożenie rekomendowanych działań wzorniczych i wprowadzeniem innowacji procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Celem pośrednim projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej poprzez wykorzystanie wzornictwa w prowadzonej działalności oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.

OCZEKIWANE EFEKTY PROJEKTU

Oczekiwania firmy ERKADO związane z uzyskaniem efektów projektu są wieloaspektowe i wynikają z charakteru wdrożonych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy rekomendacji wzorniczych.

EFEKTY FINANSOWE

EFEKTY W OBSZARZE PRODUKTÓW

EFEKTY ORGANIZACYJNE

EFEKTY MARKETINGOWE

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wydatki ogółem 6 184 440,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne 5 028 000,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 2 994 000,00 PLN

% dofinansowania 59,55%

error: Treść chroniona