Data publikacji: 2017-07-11  19:24

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 01.06.2017 r.
dotyczącym realizacji zamówienia w postaci dostawy linii lakierniczej przeznaczonej do natrysku farb wodorozcieńczalnych na skrzydle drzwiowym w ramach Etapu II działania 1.4 POPW, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie składania ofert tj. do 07.07.2017 r. do godziny 24:00 do siedziby Zamawiającego, wpłynęła oferta poniżej wskazanego Wykonawcy:

Jacek Kuźniar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „MONAWI” JACEK KUŹNIAR, Krzemienica nr 48, 37-127 Krzemienica:

· Data wpływu oferty: 27.06.2017 r.,
· Wykonawca przedstawił następującą ofertę cenową realizacji całego przedmiotu zamówienia, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w zapytaniu ofertowym z dnia 01.06.2017 r.: 5.805.600,00 zł brutto (słownie: pięć milionów osiemset pięć tysięcy sześćset złotych 00/100 brutto), 4.720.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 netto).


Data publikacji: 2017-06-08  09:28

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego z dnia 24.05. 2017 r. dotyczącego realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia usług doradczych dla firmy: ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark, Os. Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów, związanych z wdrożeniem opracowanej w ramach Etapu I Działania 1.4 POPW strategii wzorniczej, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00, informuję, iż do wykonania usług została wybrana firma:

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,

z siedzibą w Warszawie ul. Świętojańska 5/7,00-236 Warszawa

 

Oferta wpłynęła 01.06.2017 o godzinie 11:08 na kwotę 226 000 PLN netto.

 


 

Data publikacji: 2017-06-01  15:35

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci dostawy linii lakierniczej przeznaczonej do natrysku farb wodorozcieńczalnych na skrzydle drzwiowym w ramach Etapu II działania 1.4 POPW, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Do pobrania:

 


 

Data publikacji: 2017-05-24  11:11

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia usług doradczych związanych z wdrożeniem opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW strategii wzorniczej, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Do pobrania:


 

Data publikacji: 2017-04-26 14:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia usług doradczych związanych z wdrożeniem opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW strategii wzorniczej, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Do pobrania:

 

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Z DNIA 29.03.2017 R.

Data publikacji: 2017-04-26 14:35

Na przeprowadzenie usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej, opracowanej w ramach Etapu I Działania 1.4 Wzór na konkurencję.
Przedmiotowe postępowanie zostaje zakończone bez wyboru Wykonawcy.

Do pobrania:


 

 

Data publikacji: 2017-03-29 13:25

ERKADO Zbigniew Kozłowski z siedzibą w Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia usług doradczych związanych z wdrożeniem opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW strategii wzorniczej, na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ERKADO poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, numer konkurs: 1, Rok: 2016, umowa o dofinansowanie projektu: POPW.01.04.00-06-0036/16-00.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

Do pobrania: